Konkurs Świąteczny 2018 - zasady i regulamin

#1
Zapraszamy do udziału w Konkursie Świątecznym 2018

Stwórz grafikę, kawał, wiersz, krótkie video (30 sec.) i zachęć użytkowników Synology do odwiedzenia naszego JEDYNEGO oficjalnego forum.
Sięgaj tak daleko, jak daleko poniesie Cię wyobraźnia i daj znać naszym użytkownikom, że jest tylko jedno prawdziwe forum Synology w Polsce!
Zwycięska twórczość zostanie opublikowana na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) dla Synology Polska.
Swoje prace umieść w oddzielnym temacie w wątku "Konkurs Świąteczny 2018". Jeśli zamierzasz wysłać kilka prac, każdą umieść w oddzielnym temacie.

Do wygrania

1 miejsce – DS218+
DS218plus.png

2 miejsce- RT2600ac
RT2600ac.png

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu Noworocznie z Synology 2018 jest Synology GmbH z siedzibą w Düsseldorfie (40237), Grafenberger Allee 125,. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Amtsgericht Düsseldorf, HRB 65207‧Umsatzsteuer-ID / VAT: DE277512119 , zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs organizowany jest w dniach: 18.12.2018 r. – 27.12.2018 r. do godziny 23:59.

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

1.4. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu polegającego na dodaniu przez Uczestnika Konkursu grafiki pod postem konkursowym, zamieszczonym na oficjalnej stronie Synology Forum https://pl.forum.synology.com/ treść wskazaną w § 3.1 niniejszego Regulaminu.

1.5. Definicje:

Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Platformy internetowe- strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, wykorzystywane przez Synology GmbH - Polska.

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;

Użytkownik – osoba korzystająca z platformy oficjalnego forum synology Polska;

Wartość brutto – wartość netto z podatkiem VAT

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich Użytkowników Synology Forum, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.3. Użytkownicy Synology Forum spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie, dodając swój komentarz z grafiką na stronie https://pl.forum.synology.com/ pod postem konkursowym.

2.4. W Konkursie można wziąć udział wielokrotnie, każdy zgłoszony post będzie brany pod uwagę.

2.5. Zgłoszenia do Konkursu wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny lub też zawierające nieprawdziwe dane nie będą uwzględniane.

2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.8. W wypadku wygranej podanie w zgłoszeniu do Konkursu nieprawdziwych danych organizatorowi konkursu skutkować może wykluczeniem z Konkursu lub odebraniem prawa do nagrody.

2.9. Nagrodzonych zostanie łącznie 2 Uczestników. Nagrodami w konkursie są:

Nagroda I stopnia (dla 1 Uczestnika)
Serwer Synology DS218+ o wartości brutto 1450 zł
Nagroda II stopnia (dla 1 Uczestnika)
Router Synology RT2600ac o wartości brutto 950 zł

§ 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest: dodanie swojego komentarza z grafiką, video, wierszem (forma dowolna) zachęcającego do korzystania z JEDYNEGO oficjalnego forum Synology w Polsce na stronie https://pl.forum.synology.com/ pod postem konkursowym.

3.2. Uczestnik Konkursu umieszczając komentarz oświadcza, że Odpowiedź jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Odpowiedzi. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż Odpowiedź nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

3.3. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej grafiki zdaniem Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybierze 2 najciekawsze prace. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.5. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do: 28.12.2018 r. W Konkursie nagrodami rzeczowymi nagrodzonych zostanie 2 Uczestników.

3.6. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w gotówce ani na nagrody innego rodzaju.

3.7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na forum Synology na stronie https://pl.forum.synology.com/ w dniu 28.12.2018 r. o godzinie 15:00 oraz umieszczona na profilach w sieciach społecznościowych Organizatora.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody po skontaktowaniu się z administratorem forum poprzez wiadomość prywatną na platformie oficjalnego forum, aby otrzymać nagrodę zwycięzca jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe nie później niż 48 godz. od daty otrzymania informacji o wygranej.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz numer telefonu i adres mailowy wymagany przez firmy wysyłkowe.

4.4. Zwycięzca Konkursu może wyrazić odrębną dobrowolną wyraźną zgodę na publikację jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie Konkursu – zgodę taką Zwycięzca wyraża poprzez prywatną wiadomość. Jeśli Zwycięzca nie wyrazi przedmiotowej zgody – informacje o zwycięstwie zostaną zamieszczone na stronie Konkursu w postaci zanonimizowanej tj. poprzez opublikowanie samej grafiki, bez danych Zwycięzcy.

4.5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w punktach 4.2 oraz 4.3 powyżej procedura wyboru zwycięzcy powtórzy się zgodnie z postanowieniami punktów 3.3 i 3.5 Regulaminu.

4.6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.7. Głosowanie wielokrotne.
Wielokrotne postowanie tej samej grafiki jest niezgodne z zasadami konkursu. Dozwolone jest umieszczenie wielu różnych grafik pochodzących od jednego użytkownika.

4.8. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.9. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.10. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na oficjalnej stronie Organizatora https://www.synology.com/pl-pl/form/inquiry/market. Proszone jest dodanie dopisku w wiadomości: Reklamacja: „Noworocznie z Synology 2018”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Synology GmbH, Grafenberger Allee 125, 40237 Dusseldorf,Niemcy, z dopiskiem: „Polish forum contest: Noworocznie z Synology 2018”

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana w portalu Synology Inquiry do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w prywatnej wiadomości , o której mowa w § 4 Regulaminu (pkt 4.3. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

6.4. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji konkursu (Regulamin) – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności firmy Synology GmbH: https://www.synology.com/pl-pl/company/legal/privacy

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie firmy Synology GmbH:
https://www.synology.com/pl-pl

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
DS3018xs
DSM 6.2.2-24922 Update 3
16GB RAM DDR4 2400 CL17 ECC
6x WD Red 6TB RAID 5 btrfs
2x Samsung SM961 512GB M.2 read/write SSD cache @ M2D18
2x SilverStone FW91 fan mod
APC Back USP ES 700G
RT2600ac + MR2200ac
SRM 1.2.3-8017 Update 3

Re: Konkurs Świąteczny 2018 - zasady i regulamin

#3
Ja jednak liczę na forumowiczów, to przygotowania do Wigilii zaprzątają ich głowy teraz a później w wolnej chwili wrzucą swoje posty konkursowe.
DS3018xs
DSM 6.2.2-24922 Update 3
16GB RAM DDR4 2400 CL17 ECC
6x WD Red 6TB RAID 5 btrfs
2x Samsung SM961 512GB M.2 read/write SSD cache @ M2D18
2x SilverStone FW91 fan mod
APC Back USP ES 700G
RT2600ac + MR2200ac
SRM 1.2.3-8017 Update 3

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość